انتقادات و پیشنهادات

از این قسمت شما می توانید بصورت مستقیم با مدیریت پریما انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح نمایید.